ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

Decyzją  Nr 21/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Fundacji "CLEVER" w Wałbrzychu otrzymał w dniu 12 czerwca 2019 roku akredytację, która potwierdza spełnienie przez placówkę wymagań zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 października 2018 r w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.


 

Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy powstał jako niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli  w lutym 2006 roku, a jego organem prowadzącym była wówczas  Fundacja „Szkoła Gminna Menadżersko- Księgowa” w Wałbrzychu. Od 2018r. instytucja zmieniła nazwę na Ośrodek Doradczo- Szkoleniowy Fundacji „Clever”, a od roku 2019 posiada akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.    

Placówka stale współpracuje z Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej, z którym współorganizuje konferencje dla nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Polski. Od początku swojego istnienia ośrodek także  podejmuje współpracę z Urzędem Miasta w Wałbrzychu i Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu, zarówno Prezydent Miasta Wałbrzycha, jaki i Starosta Powiatu obejmowali swoimi patronatami konferencje organizowane na rzecz doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół. Inspiruje środowisko edukacyjne do wszelkich działań mających na w celu podnoszenie jakości edukacji. Ośrodek systematycznie organizuje różnorodne formy doskonalenia nauczycieli.

 

Swoją działalność  opiera przede wszystkim o takie formy doskonalenia  jak: konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia, konsultacje, które wspierają podnoszenie  kompetencji nauczyciela i dyrektora szkoły, upowszechniają wiedzę wśród dyrektorów szkół na temat prawa oświatowego,  w zakresie doskonalenia planowania zadań w działalności edukacyjnej szkoły i inspirują do eksploracji efektywnych form nauczania. Poszukiwanie przez ośrodek właściwej drogi racjonalnego rozwoju w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i neurodydaktyki sprzyja pozyskiwaniu wciąż nowych partnerów.

Od wielu lat Ośrodek Doradczo- Szkoleniowy Fundacji „Clever” współpracuje z firmą szkoleniową „Strefa Potencjału”, prowadząc Szkołę Trenerów I stopnia dla osób zarządzających, psychologów i pedagogów, zainteresowanych swoim rozwojem, również dla osób już szkolących, które chcą doskonalić swoje kompetencje trenerskie w pracy z dorosłymi, niezwykle przydatne przy współpracy z zespołem. Szkołę Trenerów prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra trenerów i psychologów.

Placówka popularyzuje ideę „Budzącej Się Szkoły”, współpracując w tym zakresie z dr Marzeną Żylińską- autorką wielu książek z zakresu metodyki i neurodydaktyki, propagującą nową kulturę edukacyjną w Polsce. Wspólnie zrealizowaliśmy wiele warsztatów i konferencji promujących uczenie się „przyjazne mózgowi” i popularyzujących stosowanie nowoczesnych i partnerskich metod nauczania we współczesnej szkole i przechodzenie od kultury nauczania do kultury uczenia się. Propagujemy ideę „oddolnych” zmian w oświacie.

Mamy nadzieję, że spełniamy oczekiwania naszych klientów, ale wciąż jesteśmy w drodze i wciąż poszukujemy nowych rozwiązań dla naszych działań.

Jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany i zapraszamy do współpracy z nami!

„Droga to miejsce bardzo swoiste, jedyne w swoim rodzaju. Jest jakby odrębnym krajem, w którym nie rządzi żaden rząd, lecz jedno prawo naturalne. Najważniejszą cechą drogi jest swoboda”.
                                                                                                                 Charles Frazie

Nasi partnerzy: