ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13


Ogłoszenie nr 517301-N-2018 z dnia 2018-02-13 r. 
 

Fundacja "Clever": Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych budynku dydaktycznego Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Kancelaria Prawna Lexis Partner Andrzej Włodarczyk 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja "Clever", krajowy numer identyfikacyjny 89001071000000, ul. Armii Krajowej  35a , 58-302   Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 84 258 26, , e-mail ksiegowosc@zsmk.pl, , faks 74 84 291 13. 
Adres strony internetowej (URL): https://www.szkolaclever.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Fundacja

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
https://www.szkolaclever.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczenie osobiste 
Adres: 
Fundacja "Clever", Armii Krajowej 35a, 58-302 Wałbrzych


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych budynku dydaktycznego Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu” 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku dydaktycznego Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu UWAGA: Prace prowadzone będą na obiekcie usytuowanym w obszarze historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Stary Zdrój w Wałbrzychu. Obiekt został wpisany do rejestr zabytków decyzją z dnia 31.05.1978 r. pod nr 716/697/Wł. Zabytkowy charakter obiektu może spowodować konieczność zwrócenia szczególnej uwagi podczas prowadzonych robót budowlanych. Poniżej określone są MINIMALNE parametry zamówienia. W przypadku wystąpienia w jakiejkolwiek dokumentacji postępowania nazw własnych firm i/lub materiałów/urządzeń itp., są one przytoczone jedynie jako określenia przykładowe i tym samym dopuszczalne jest wykorzystanie innych przynajmniej równoważnych materiałów/urządzeń. Ciężar dostawy materiałów o równoważności oferowanych materiałów/urządzeń spoczywa na Wykonawcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.1. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji i wraz z przedmiarami robót znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.szkolaclever.pl/. Przedmiar robót oraz audyt energetyczny należy traktować, jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i poglądowym, nie stanowi samodzielnego opisu przedmiotu zamówienia i nie należy mu przypisywać roli funkcji, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072). Przedmiary robót załączone są w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę. Przedmiarów nie należy wypełniać ani załączać do oferty.

2.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych, zgodnie z poniższą specyfikacją określoną na podstawie audytu energetycznego: Docieplenie - ściana zewnętrzna (ściana zewnętrzna SZ-052) - Materiał dociepleniowy: styropian EPS70-031 lub równoważny. - Współczynnik przewodzenia ciepła materiału dociepleniowego 0,031 W/mK. - Powierzchnia docieplenia 31,05 m2. - Grubość́ dodatkowej izolacji 13 cm. Docieplenie - strop przy przepływie ciepła z dołu do góry (Strop STR-D) - Materiał dociepleniowy: maty z wełny mineralnej URSA DF 35 lub równoważny. - Współczynnik przewodzenia ciepła materiału dociepleniowego" 0,035 W/mK. - Powierzchnia docieplenia 338,59 m2. - Grubość́ dodatkowej izolacji 20cm. Docieplenie - ściana w gruncie (SG-051) - Materiał dociepleniowy styropian ekstrudowany XPS300-035 lub równoważny. - Współczynnik przewodzenia ciepła materiału dociepleniowego" 0,035 W/mK - Powierzchnia docieplenia 49,20 m2 - Grubość́ dodatkowej izolacji 15 cm Docieplenie - ściana w gruncie (SG-076) - Materiał dociepleniowy styropianem ekstrudowanym XPS300-035 lub równoważny. - Współczynnik przewodzenia ciepła materiału dociepleniowego" - 0,035 W/mK. - Powierzchnia docieplenia 86,45 m2. - Grubość́ dodatkowej izolacji 14 cm. Wymiana okien - Współczynnik przenikania ciepła [W/m2K] - 0,9. - Współczynnik cr 0,85. - Współczynnik cm 1. - Ilość́ 265,06 m2 - Ilość́. 98 szt. Sposób realizacji - demontaż̇ istniejącej stolarki okiennej i montaż̇ nowej z PCV wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych o wydajności 30 m3/h w ilości 98 szt Kompleksowa modernizacja instalacji co polegająca na demontażu starej instalacji (demontaż̇ rur; grzejników; zaworów odcinających) montaż̇ nowej spełniającej standardy tzw. głębokiej termomodernizacji poprzez montaż̇ grzejników (89 szt) konwektorowych, zaworów
termostatycznych i podpionowych.

2.3. Zadanie będzie realizowane z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW.

2.4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

2.5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o:
2.5.1. dokumentację projektową, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. i 2.2. powyżej,
2.5.2. dokumentację przetargową, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w szczególności SIWZ wraz z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach.

2.6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie min. 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

2.7. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do SIWZ) cenę realizacji przedmiotu zamówienia na którą składa ofertę oraz wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2.8. Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie - zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w dokumentacji projektowej i STWiOR.

2.9. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania.

2.10. Projekt jest realizowany w ramach współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.

2.11. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.12. Warunki wykonywania robót:
2.12.1. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie z należytą starannością, zaplanowanym zakresem oraz sposobem realizacji, w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa powyżej, zaleceniami Zamawiającego i umową tak, aby mógł być przekazany w efekcie końcowym, jako obiekt w pełni funkcjonalny oraz zgodny z przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej.

2.12.2. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, zasadami bhp, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, zaleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z wykonanym przez Kierownika budowy planem BIOZ oraz zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez Polskie Normy, producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń.

2.12.3. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

2.12.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem BiOZ.

2.12.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami SIWZ, za jakość zastosowanych materiałów i ich zgodność z normami obowiązującymi, wg przepisów art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

2.12.6. Budynek w trakcie realizacji robót budowlanych jest użytkowany. Z wyjątkiem okresu wakacji i dni wolnych. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji i realizacji robót budowlanych, by umożliwić swobodny dostęp do obiektu i bezpieczne jego użytkowanie oraz ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia. Możliwe jest prowadzenie prac w trakcie zajęć lekcyjnych w zakresie nie powodującym zakłócania procesu nauczania. Prace związane z wymianą instalacji grzewczej należy zaplanować i wykonać po zakończeniu sezonu grzewczego.

2.12.7. Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji robót w budynku leży po stronie Wykonawcy, który winien przedstawić i uzgodnić go z Zamawiającym.

2.12.8. Wszelkie koszty związane ze stratami przez niewłaściwe zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę.

2.12.9. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną nabyte we własnym zakresie przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy materiały i zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu własnych lub wypożyczonych we własnym zakresie, na własny koszt narzędzi i środków transportu.

2.12.10. Wszystkie użyte nazwy własne urządzeń i materiałów w dokumentacji projektowej, określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz standard i wygląd. Mogą być zastąpione przez inne równoważne, z tym, że obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy. Przy czym produkty równoważne, muszą charakteryzować się parametrami takimi samymi lub lepszymi.

2.13. Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

2.13.1. Zastosowane urządzenia i materiały powinny być nowe i posiadać odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z polską normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatą techniczną, świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu. O uzyskaniu wyżej określonej akceptacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego.

2.13.2. Akceptacja materiałów przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, niespełniających wymogów norm obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

2.13.3. Wykonawca obowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów budowlanych nadających się do stosowania w budownictwie, tj. wyroby spełniające w całości wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zm.).

2.13.4. Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osoby wskazane w ofercie, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

2.13.5. Za koordynację robót i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiada kierownik budowy.

2.13.6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dla czynności wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z właściwymi przepisami.

2.13.7. Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

2.13.8. Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu budowy, koszty oznakowania i zagospodarowania zaplecza budowy, zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy oraz innych nakładów, niestanowiących wartości robót budowlanych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. W/w koszty Wykonawca ujmie w cenie ofertowej.

2.13.9. Wykonawca, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechana, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

2.13.10. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia.

2.13.11. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy i bezpieczeństwo osób i mienia. Wszelkie koszty związane ze stratami przez niewłaściwe zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę.

2.13.12. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji robót, również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.

2.13.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i narzędzia używane do robót od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich protokolarnego odbioru.

2.13.14. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2.13.15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na właściwe składowisko odpadów materiałów z rozbiórki, nienadających się do ponownego wbudowania oraz wszelkich odpadów a materiały nadające się do ponownego użycia lub złom przekaże na wskazane przez Zamawiającego miejsce składania. Oceny materiałów z rozbiórki dokona Inspektor nadzoru oraz upoważniony, przez Zamawiającego

2.13.16. przedłożyć Zamawiającemu właściwy dokument potwierdzający przekazanie wszystkich tego wymagających odpadów do unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.13.17. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robót lub innych czynności objętych przedmiotem zamówienia pod względem ich jakości oraz terminowości.

2.14. Warunki odbioru robót.
2.14.1. Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty zanikowe Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

2.14.2. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót, które będą zakończone protokołami odbioru elementów wykonanych robót potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.14.3. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca dostarcza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe w szczególności: dziennik budowy, protokoły technicznego odbioru robót związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, dokumentację powykonawczą, atesty i aprobaty na wbudowane materiały, itp.

2.14.4. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru końcowego będzie pisemne zawiadomienie Wykonawcy, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu wszystkich robót potwierdzony ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokół sprawdzenia dokumentacji odbiorowej o kompletności przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.

2.14.5. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

2.14.6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki, jeżeli taka nastąpi, - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie, - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki.

2.14.7. Podstawą do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót będzie wykonanie przedmiotu umowy oraz wywiązanie się z warunków odbioru robót określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

2.14.8. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty niżej wymienione: - oświadczenie kierownika budowy o : - zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami, - karta gwarancyjna na wykonane roboty budowlane, zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

2.14.9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót. Po zakończeniu prac konieczne jest uporządkowanie pomieszczeń tak, aby następnego dnia możliwe było ich użytkowanie. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

2.15. Wykonawca zobowiązany jest:
2.15.1. uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

2.15.2. dokonać pomiaru wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb prawidłowej realizacji inwestycji, w szczególności dla potrzeb zamówienia materiałów i urządzeń, z uwzględnieniem istniejących warunków w mieszkaniach i budynkach

2.15.3. prowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

2.15.4. zapewnić stały dozór nad mieniem oraz posiadać stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

2.15.5. utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematycznie porządkować miejsca wykonywania prac,

2.15.6. natychmiast usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

2.15.7. prowadzić roboty w sposób bezpieczny,

2.15.8. wykonać wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów z przeprowadzonych badań odbiorczych, wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiory,

2.15.9. uporządkować teren po wykonaniu robót,

2.15.10. do dnia protokolarnego wprowadzenia na budowę przedłożyć Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru w formie pisemnej: Plan BiOZ,

2.15.11. zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45321000-3 izolacje cieplne ścian 45410000-4 Tynkowanie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45410000-4

45450000-6

45331100-7

45421130-4

45321000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-12 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł). b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł). 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: A. dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1. kierownikiem budowy – kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej a) liczba osób: 1, b) uprawnienia budowlane: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c) doświadczenie: - minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). B. dysponowaniem wiedzą i doświadczeniem tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku z robotami o charakterze termomodernizacji budynków w zakresie przynajmniej: a. modernizacja instalacji co (system grzewczy) b. docieplenie - ściany zewnętrzne c. docieplenie - strop e. stolarki okiennej o wartości łącznej 500 000,00 zł. brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych). W celu wykazania, czy warunek został spełniony oprócz wykazu należy załączyć dowody z podaniem rodzaju i wartości robót, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

7.1. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

7.2. potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa z art. 26 ust. 2c ustawy PZP.

7.3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

7.4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto każdy Wykonawca musi do oferty dołączyć: 5.1. pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy PZP). 5.2. pisemne zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 3. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359)

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na nieoprocentowane konto 08 1050 1908 1000 0022 9416 6307, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na termomodernizację budynku dydaktycznego Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu.”

5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. X. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

6. Zamawiający:
1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium został dołączony w oryginale do oferty.

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Nie 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

60,00

Okres gwarancji za wykonane roboty

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 2 -16 niniejszego paragrafu umowy.

2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 umowy lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy.

4. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych:

1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub

2) przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 1 i 2.

5. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac. Jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na:

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie,

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego,

4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania,

6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych,

7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych,

8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w §10, ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.

7. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak:

1) działania wojenne,
2) terroryzm,
3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego,
4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji,
5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie,
6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona umowy nie mogła zapobiec, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,

8. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot umowy.

9. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 10, ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.

10. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót.

11. W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.

12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności:
1) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
2) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.

13. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót
2) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót
3) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

14. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

15. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, o których mowa w ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu umowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ.

16. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.

17. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-02-28, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

1. SIWZ (PDF)

2. Wzór umowy (PDF)

3. Audyt energetyczny (PDF)

4. Projekt budowlany (PDF)

5. STWIORB (PDF)

6. Szkoła przedmiar (PDF)

7. Wałbrzych Szkoła - Bud. 35B - CO (PDF)

8. Oświadczenie i Wzór oferty (DOCX)

9. Pytania i odpowiedzi (PDF)

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21-02-2018 r. (PDF)

11. Informacja dotycząca otwarcia ofert (PDF)

12. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania (PDF)

 

 

Nasi partnerzy: