ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13

 


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

(plik do pobrania, data publikacji 19.02.2021r.)


 

„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Fundacji  „CLEVER” przy ul. Armii Krajowej 35 B w Wałbrzychu w zakresie wykonania kotłowni gazowej wraz z adaptacją części strychu na pomieszczenie kotłowni oraz wykonaniem instalacji gazowej /dz.nr 162/4, obręb Stary Zdrój nr 19/"

Data publikacji: 25.01.2021 r.

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-02-2021r. godz. 15.00

Nazwa zamawiającego

Nazwa: Fundacja  „CLEVER”

Adres: ul. Armii Krajowej 35 A, 58-302 Wałbrzych

Numer ogłoszenia

1/01/2021

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać w formie elektronicznej na podany adres e-mail: fundacja@szkolaclever.pl   lub w formie papierowej na adres: ul. Armii Krajowej 35 A, 58-302 Wałbrzych. Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć  do 08.02.2021 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 08.02.2021 w siedzibie Zamawiającego o godzinie 15.00. Zamawiający nie przewiduje otwarcia ofert w obecności Oferentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całości lub części przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opisanych uprawnień nie będzie przysługiwało Wykonawcom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę fundacja@szkołaclever.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Piątek  tel. 74 842 58 26, fundacja@szkołaclever.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Fundacji  „CLEVER” przy ul. Armii Krajowej 35 B w Wałbrzychu w zakresie wykonania kotłowni gazowej wraz z adaptacją części strychu na pomieszczenie kotłowni oraz wykonaniem instalacji gazowej /dz.nr 162/4, obręb Stary Zdrój nr 19/.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia:

Działka .nr 162/4, obręb Stary Zdrój nr 19, ul. A. Krajowej 35 A

Wałbrzych , kod 58-302 poczta Wałbrzych , kraj POLSKA

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Fundacji  „CLEVER” przy ul. Armii Krajowej 35 B w Wałbrzychu w zakresie wykonania kotłowni gazowej wraz z adaptacją części strychu na pomieszczenie kotłowni oraz wykonaniem instalacji gazowej /dz.nr 162/4, obręb Stary Zdrój nr 19/"

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania nowej kotłowni gazowej o mocy  200 kW umiejscowionej na strychu budynku przy ul. Armii Krajowej 35 B w Wałbrzychu. Kotłownia ma zastąpić istniejącą kotłownię stałopalną usytuowaną w piwnicy tego samego budynku.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą kosztorys ofertowy. Zakres prac  powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją budowlaną:
 1. Wykonanie robót rozbiórkowych w obecnym pomieszczeniu kotłowni w piwnicy
 2. Wykonanie robót rozbiórkowych na strychu,
 3. Wykonanie kompleksowe odrębnego pomieszczenia technicznego w piwnicy w celu zabudowy istniejących rozdzielaczy instalacyjnych,
 4. Wykonanie kompleksowe  pomieszczenia kotłowni gazowej na strychu budynku,
 5. Wykonanie szachtu instalacyjnego pomiędzy piwnicą a strychem,
 6. Wykonanie podestu roboczego na strychu,
 7. Wykonanie schodów na strychu,
 8. Wykonanie robót budowlanych w odpowiedniej klasie odporności ogniowej tj. posadzki, ściany , stropy, drzwi, stolarka okienna i drzwiowa, przejścia p.poż,
 9. Wykonanie instalacji wentylacyjnej pomieszczenia kotłowni gazowej,
 10. Wykonanie pozostałych prac budowlanych nie ujętych w projekcie budowlanym, kosztorysie inwestorskim  a wymaganych obowiązującymi przepisami, normami itp.

 

 1. Wykonanie robót elektrycznych zgodnie z dokumentacją budowlaną:
 1. Wykonanie tablic rozdzielczych TK1, TK2 dla kotłowni gazowej,
 2. Wykonanie zasilania tablic rozdzielczych TK1, TK2,
 3. Wykonanie gniazd wtyczkowych 230 V, 24V w pomieszczeniu kotłowni gazowej,
 4. Wykonanie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniu kotłowni gazowej,
 5. Wykonanie oświetlenia podstawowego w pomieszczeniu kotłowni gazowej,
 6. Wykonanie zasilania wszystkich urządzeń technologicznych kotłowni,
 7. Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej,
 8. Wykonanie ochrony przepięciowej,
 9. Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
 10. Wykonanie instalacji systemu aktywnego ASBiG,
 11. Wykonanie pomiarów elektrycznych,
 12. Wykonanie pozostałych prac elektrycznych nie ujętych w projekcie budowlanym, kosztorysie inwestorskim  a wymaganych obowiązującymi przepisami, normami itp.

 

 1. Wykonanie robót instalacyjnych  zgodnie z dokumentacją budowlaną:
 1. Zakup urządzeń i materiałów zgodnie z dokumentacją budowlaną,
 2. Montaż hydrauliczny zakupionych urządzeń i materiałów,
 3. Zakup i montaż automatyki kotłowni,
 4. Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej tj. od szafki gazowej na zewnętrznej ścianie budynku do kotłów gazowych zabudowanych w pomieszczeniu kotłowni,
 5. Zakup i montaż systemu ASBIG./ system detekcji gazu złożony detektora gazu, modułu sterującego, sygnalizatora optyczno akustycznego i zaworu gazowego samozamykającego,
 6. Montaż  zaworu gazowego samozamykającego,
 7. Zakup i montaż systemu odprowadzania spalin,
 8. Malowanie nowopowstałych rurociągów,
 9. Wykonanie izolacji termicznej nowopowstałych rurociągów,
 10. Wykonanie wszystkich niezbędnych prób,
 11. Uruchomienie automatyki i technologii kotłowni,
 12. Wykonanie  instalacji zasilającej w ciepło, wodę  pomiędzy pomieszczeniem kotłowni gazowej na strychu a pomieszczeniem technicznym w piwnicy wraz z izolacją termiczną,
 13. Wykonanie pozostałych prac instalacyjnych nie ujętych w projekcie budowlanym, kosztorysie inwestorskim  a wymaganych obowiązującymi przepisami, normami itp.

 

Szczegółowy opis prac związanych z wykonanie zadania  pn: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Fundacji  „CLEVER” przy ul. Armii Krajowej 35 B w Wałbrzychu w zakresie wykonania kotłowni gazowej wraz z adaptacją części strychu na pomieszczenie kotłowni oraz wykonaniem instalacji gazowej /dz.nr 162/4, obręb Stary Zdrój nr 19/ „ został określony w dokumentacji budowlanej / projekty budowane w branży arch-budowlanej,  branży elektrycznej i branży instalacyjnej oraz w przedmiarach robót.

Ponadto wyjaśniamy iż w przypadku użycia w zapytaniu ofertowym i treści załączników nazw własnych dopuszczone jest stosowanie materiałów zamiennych lub równoważnych oraz nazw własnych tych zamienników.

Zamawiający określa minimalny okres gwarancji udzielony Przez Oferenta na przedmiot zamówienia / robocizna + materiały/ na okres 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

 

Kod CPV

425 15000-9

Nazwa kodu CPV

Kotły lokalnych układów ogrzewania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie przewiduje się realizacji przedmiotu zamówienia w podziale na etapy. Usługa określona w przedmiocie zamówienia powinna zakończyć się do 30.04.2021 r.

Załączniki

 1. Formularz Ofertowy
 2. Dokumentacja projektowa
 3. Przedmiar robót

Pytania i wyjaśnienia

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty, ma także prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny ogółem.

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Prowadzą co najmniej 3 lata działalności gospodarczą w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia
 2. Przeprowadzili wizję lokalną w obiekcie w którym będą wykonywane prace objęte przedmiotem zamówienia. Wizję lokalną należy uzgadniać bezpośrednio z osobą:   Ewa Piątek  tel. 74 842 58 26, fundacja@szkołaclever.pl

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
  a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. zatrudniają lub zatrudnią do realizacji przedmioty zamówienia  pracownika z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie  objętym przedmiotem zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby Inżynierów.
 2. zatrudniają na umowę o pracę co najmniej trzech  pracowników,
 3. dysponują sprzętem technicznym i urządzeniami  niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia
 4. dysponują niezbędną wiedzą techniczną i uprawnieniami do wykonania przedmiotu zamówienia

 

Wykonawca do oferty dołączy oświadczenie, że spełnia wszystkie powyżej podane warunki

 

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadają aktualne zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, stwierdzające posiadanie rachunku i potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 200 tys PLN
 2. nie zalegają z opłacaniem podatków  i posiadają aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 3. nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, i posiada aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 4. posiadają aktualną Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Polisa musi być ważna przez cały okres realizacji zamówienia, na wartość nie mniejsza niż  200 tys  PLN.

 

Wykonawca do oferty dołączy zaświadczenia o których mowa powyżej

 

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie min 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem zadaniu  stanowiącemu przedmiot zamówienia.

Wykonawca do oferty dołączy dowody dotyczące wykonania w/w prac w postaci referencji lub innych dokumentów tj. umowy, protokoły odbioru z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania.

 Dodatkowe warunki

Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wadium w kwocie 5 000 zł.

2. Wadium należy wnieść w terminie przed terminem składania ofert

3. Wadium może być wniesione w kilku formach:

3.1 pieniądzu,

3.2 poręczeniach bankowych,

3.3 gwarancjach bankowych,

3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:               
08 1050 1908 1000 0022 9416 63 07 i przechowuje się na tym rachunku.

5. Za datę wpłaty wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu na konto Zamawiającego.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.

7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowić będzie 10 % wartości brutto zaoferowanej przez wybranego Wykonawcę.
 2. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w ciągu 14 dni od zakończenie przez Wykonawcę wszystkich robót objętych umową i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru
 3. 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w ciągu 14 dni od zakończenie okresu gwarancji podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru gwarancyjnego
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w kilku formach:

3.1 pieniądzu,

3.2 poręczeniach bankowych,

3.3 gwarancjach bankowych,

3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych.

 

Zamawiający określa minimalny okres gwarancji udzielony Przez Oferenta na przedmiot zamówienia / robocizna + materiały/ na okres 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. formularz ofertowy
 2. kosztorys ofertowy

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego
z nich.)

 

       4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu   składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego
z nich).

 

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.)

 

6) aktualną Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Polisa musi być ważna przez cały okres realizacji zamówienia na wartość nie mniejsza niż  200 tys  PLN..

 

7) aktualne zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, stwierdzające posiadanie rachunku i potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 200 tys PLN

 

8)referencje lub inne dokumenty tj. umowy, protokoły odbioru z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania wymaganych wykonania min 2 zadań odpowiadających swoim rodzajem zadaniu  stanowiącemu przedmiot zamówienia.

 

9)Oświadczenie o spełnianiu warunków z punktu „Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej”

 

10)Aktualne zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów.

 

Zamówienia uzupełniające

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Nie dopuszcza się składania ofert przez oferentów będących  Konsorcjum firm

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

1.Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną netto.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny :
Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:

 

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Cena    -  C

100 %


 


Cena:

Cena netto oferty najtańszej

------------------------------------- x 100 = ilość punktów

 

Cena netto oferty badanej

 


4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.
5. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Cenę jako jedyne kryterium zastosowano ze względu na fakt , że opisując przedmiot zamówienia Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu, które wskazał w specyfikacji technicznej. (patrz przepis art. 91 ust. 2a Prawa zamówień publicznych sformułowany w oparciu o zapisy Dyrektywy 2014/24/UE).

7. Podana przez Oferenta cena jest ceną ryczałtową i  musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Prace, materiały i sprzęt nie uwzględnione w przedmiarze robót a konieczne do wykonania przedmiotu Zamówienia również muszą być uwzględnione w podanej przez Oferenta cenie ryczałtowej. Oferent składając ofertę oświadcza, że podana cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym zgodnym z obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami technicznymi, wykonaniem przez niego przedmiotu Zamówienia. Cena ofertowa musi zawierać również wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia tj. m.in zajęcie pasa drogowego itp.

8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty w innej walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty.

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.

11. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert

 

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
-Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
-Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
-Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 08.02.2021 r. godz. 15:00.
-Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy,  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych.

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

 

Zamawiający (beneficjent)

 

Nazwa

Fundacja „CLEVER”

Adres

miejsc. Wałbrzych , ul. Armii Krajowej 35 A, lok. -, kod 58-302, poczta Wałbrzych , kraj POLSKA      

Numer telefonu

74/ 842 58 26

NIP

886-000-39-18

Tytuł projektu

„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Fundacji  „CLEVER” przy ul. Armii Krajowej 35 B w Wałbrzychu w zakresie wykonania kotłowni gazowej wraz z adaptacją części strychu na pomieszczenie kotłowni oraz wykonaniem instalacji gazowej /dz.nr 162/4, obręb Stary Zdrój nr 19/


Doumenty do pobrania:

1. Przedmiary robót - kotłownia gazowa

2. Oferta wykonawcy - wzór

3. Projekt Budowlanka

4. Projekt instalacje sanitarne

5. Projekt instalacje elektryczne

„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Fundacji  „CLEVER” przy ul. Armii Krajowej 35 B w Wałbrzychu w zakresie wykonania kotłowni gazowej wraz z adaptacją części strychu na pomieszczenie kotłowni oraz wykonaniem instalacji gazowej /dz.nr 162/4, obręb Stary Zdrój nr 19/

(data publikacji: 07.12.2020r.)

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-12-2020r. godz. 15.00

Nazwa zamawiającego

Nazwa: Fundacja  „CLEVER”

Adres: ul. Armii Krajowej 35 A, 58-302 Wałbrzych

Numer ogłoszenia

1/12/2020

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać w forma elektroniczna na podany adres e-mail: fundacja@szkolaclever.pl lub w formie papierowej na adres: ul. Armii Krajowej 35 A, 58-302 Wałbrzych. Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć  do 21-12-2020 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-12-2020 w siedzibie Zamawiającego o godzinie 15.00. Zamawiający nie przewiduje otwarcia ofert w obecności Oferentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całości lub części przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opisanych uprawnień nie będzie przysługiwało Wykonawcom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: fundacja@szkołaclever.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Ewa Piątek, tel. 74 842 58 26, fundacja@szkołaclever.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Fundacji  „CLEVER” przy ul. Armii Krajowej 35 B w Wałbrzychu w zakresie wykonania kotłowni gazowej wraz z adaptacją części strychu na pomieszczenie kotłowni oraz wykonaniem instalacji gazowej /dz.nr 162/4, obręb Stary Zdrój nr 19/.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia:

Działka .nr 162/4, obręb Stary Zdrój nr 19, ul. A. Krajowej 35 A

Wałbrzych , kod 58-302 poczta Wałbrzych , kraj POLSKA

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Fundacji  „CLEVER” przy ul. Armii Krajowej 35 B w Wałbrzychu w zakresie wykonania kotłowni gazowej wraz z adaptacją części strychu na pomieszczenie kotłowni oraz wykonaniem instalacji gazowej /dz.nr 162/4, obręb Stary Zdrój nr 19/ „

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania nowej kotłowni gazowej o mocy  200 kW umiejscowionej na strychu budynku przy ul. Armii Krajowej 35 B w Wałbrzychu. Kotłownia ma zastąpić istniejącą kotłownię stałopalną usytuowaną w piwnicy tego samego budynku.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą kosztorys ofertowy. Zakres prac  powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją budowlaną:
 1. Wykonanie robót rozbiórkowych w obecnym pomieszczeniu kotłowni w piwnicy
 2. Wykonanie robót rozbiórkowych na strychu,
 3. Wykonanie kompleksowe odrębnego pomieszczenia technicznego w piwnicy w celu zabudowy istniejących rozdzielaczy instalacyjnych,
 4. Wykonanie kompleksowe  pomieszczenia kotłowni gazowej na strychu budynku,
 5. Wykonanie szachtu instalacyjnego pomiędzy piwnicą a strychem,
 6. Wykonanie podestu roboczego na strychu,
 7. Wykonanie schodów na strychu,
 8. Wykonanie robót budowlanych w odpowiedniej klasie odporności ogniowej tj. posadzki, ściany , stropy, drzwi, stolarka okienna i drzwiowa, przejścia p.poż,
 9. Wykonanie instalacji wentylacyjnej pomieszczenia kotłowni gazowej,
 10. Wykonanie pozostałych prac budowlanych nie ujętych w projekcie budowlanym, kosztorysie inwestorskim  a wymaganych obowiązującymi przepisami, normami itp.
 1. Wykonanie robót elektrycznych zgodnie z dokumentacją budowlaną:
 1. Wykonanie tablic rozdzielczych TK1, TK2 dla kotłowni gazowej,
 2. Wykonanie zasilania tablic rozdzielczych TK1, TK2,
 3. Wykonanie gniazd wtyczkowych 230 V, 24V w pomieszczeniu kotłowni gazowej,
 4. Wykonanie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniu kotłowni gazowej,
 5. Wykonanie oświetlenia podstawowego w pomieszczeniu kotłowni gazowej,
 6. Wykonanie zasilania wszystkich urządzeń technologicznych kotłowni,
 7. Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej,
 8. Wykonanie ochrony przepięciowej,
 9. Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
 10. Wykonanie instalacji systemu aktywnego ASBiG,
 11. Wykonanie pomiarów elektrycznych,
 12. Wykonanie pozostałych prac elektrycznych nie ujętych w projekcie budowlanym, kosztorysie inwestorskim  a wymaganych obowiązującymi przepisami, normami itp.
 1. Wykonanie robót instalacyjnych  zgodnie z dokumentacją budowlaną:
 1. Zakup urządzeń i materiałów zgodnie z dokumentacją budowlaną,
 2. Montaż hydrauliczny zakupionych urządzeń i materiałów,
 3. Zakup i montaż automatyki kotłowni,
 4. Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej tj. od szafki gazowej na zewnętrznej ścianie budynku do kotłów gazowych zabudowanych w pomieszczeniu kotłowni,
 5. Zakup i montaż systemu ASBIG./ system detekcji gazu złożony detektora gazu, modułu sterującego, sygnalizatora optyczno akustycznego i zaworu gazowego samozamykającego,
 6. Montaż  zaworu gazowego samozamykającego,
 7. Zakup i montaż systemu odprowadzania spalin,
 8. Malowanie nowopowstałych rurociągów,
 9. Wykonanie izolacji termicznej nowopowstałych rurociągów,
 10. Wykonanie wszystkich niezbędnych prób,
 11. Uruchomienie automatyki i technologii kotłowni,
 12. Wykonanie  instalacji zasilającej w ciepło, wodę  pomiędzy pomieszczeniem kotłowni gazowej na strychu a pomieszczeniem technicznym w piwnicy wraz z izolacją termiczną,
 13. Wykonanie pozostałych prac instalacyjnych nie ujętych w projekcie budowlanym, kosztorysie inwestorskim  a wymaganych obowiązującymi przepisami, normami itp.

 

Szczegółowy opis prac związanych z wykonanie zadania  pn: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Fundacji  „CLEVER” przy ul. Armii Krajowej 35 B w Wałbrzychu w zakresie wykonania kotłowni gazowej wraz z adaptacją części strychu na pomieszczenie kotłowni oraz wykonaniem instalacji gazowej /dz.nr 162/4, obręb Stary Zdrój nr 19/ „ został określony w dokumentacji budowlanej / projekty budowane w branży arch-budowlanej,  branży elektrycznej i branży instalacyjnej oraz w przedmiarach robót.

Ponadto wyjaśniamy iż w przypadku użycia w zapytaniu ofertowym i treści załączników nazw własnych dopuszczone jest stosowanie materiałów zamiennych lub równoważnych oraz nazw własnych tych zamienników.

Zamawiający określa minimalny okres gwarancji udzielony Przez Oferenta na przedmiot zamówienia / robocizna + materiały/ na okres 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

 

Kod CPV

425 15000-9

Nazwa kodu CPV

Kotły lokalnych układów ogrzewania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie przewiduje się realizacji przedmiotu zamówienia w podziale na etapy. Usługa określona w przedmiocie zamówienia powinna zakończyć się do 31.01.2021 r.

Załączniki

 1. Formularz Ofertowy
 2. Dokumentacja projektowa
 3. Przedmiar robót

Pytania i wyjaśnienia

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty, ma także prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny ogółem.

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Prowadzą co najmniej 3 lata działalności gospodarczą w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia
 2. Przeprowadzili wizję lokalną w obiekcie w którym będą wykonywane prace objęte przedmiotem zamówienia. Wizję lokalną należy uzgadniać bezpośrednio z osobą:   Ewa Piątek  tel. 74 842 58 26, fundacja@szkołaclever.pl

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
  a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających                            na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. zatrudniają lub zatrudnią do realizacji przedmioty zamówienia  pracownika z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie  objętym przedmiotem zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby Inżynierów.
 2. zatrudniają na umowę o pracę co najmniej trzech  pracowników,
 3. dysponują sprzętem technicznym i urządzeniami  niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia
 4. dysponują niezbędną wiedzą techniczną i uprawnieniami do wykonania przedmiotu zamówienia

 

Wykonawca do oferty dołączy oświadczenie, że spełnia wszystkie powyżej podane warunki

 

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadają aktualne zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, stwierdzające posiadanie rachunku i potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 200 tys PLN
 2. nie zalegają z opłacaniem podatków  i posiadają aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 3. nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, i posiada aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 4. posiadają aktualną Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Polisa musi być ważna przez cały okres realizacji zamówienia, na wartość nie mniejsza niż  200 tys  PLN.

 

Wykonawca do oferty dołączy zaświadczenia o których mowa powyżej

 

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie min 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem zadaniu  stanowiącemu przedmiot zamówienia.

Wykonawca do oferty dołączy dowody dotyczące wykonania w/w prac w postaci referencji lub innych dokumentów tj. umowy, protokoły odbioru z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania.

 Dodatkowe warunki

Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wadium w kwocie 5 000 zł.

2. Wadium należy wnieść w terminie przed terminem składania ofert

3. Wadium może być wniesione w kilku formach:

3.1 pieniądzu,

3.2 poręczeniach bankowych,

3.3 gwarancjach bankowych,

3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:               
08 1050 1908 1000 0022 9416 63 07 i przechowuje się na tym rachunku.

5. Za datę wpłaty wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu na konto Zamawiającego.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.

7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowić będzie 10 % wartości brutto zaoferowanej przez wybranego Wykonawcę.
 2. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w ciągu 14 dni od zakończenie przez Wykonawcę wszystkich robót objętych umową i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru
 3. 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w ciągu 14 dni od zakończenie okresu gwarancji podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru gwarancyjnego
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w kilku formach:

4.1 pieniądzu,

4.2 poręczeniach bankowych,

4.3 gwarancjach bankowych,

4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zamawiający określa minimalny okres gwarancji udzielony Przez Oferenta na przedmiot zamówienia / robocizna + materiały/ na okres 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) formularz ofertowy

2) kosztorys ofertowy

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego
z nich.)

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu   składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego
z nich).

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.)

6) aktualną Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Polisa musi być ważna przez cały okres realizacji zamówienia na wartość nie mniejsza niż  200 tys  PLN..

7) aktualne zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, stwierdzające posiadanie rachunku i potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 200 tys PLN

8)referencje lub inne dokumenty tj. umowy, protokoły odbioru z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania wymaganych wykonania min 2 zadań odpowiadających swoim rodzajem zadaniu  stanowiącemu przedmiot zamówienia.

9)Oświadczenie o spełnianiu warunków z punktu „Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej”

10)Aktualne zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów.

 

Zamówienia uzupełniające

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert przez oferentów będących Konsorcjum firm

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

1.Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną netto.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny :
Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:

 

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Cena    -  C

100 %


 


Cena:

Cena netto oferty najtańszej

------------------------------------- x 100 = ilość punktów

 

Cena netto oferty badanej


4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.
5. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Cenę jako jedyne kryterium zastosowano ze względu na fakt , że opisując przedmiot zamówienia Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu, które wskazał w specyfikacji technicznej. (patrz przepis art. 91 ust. 2a Prawa zamówień publicznych sformułowany w oparciu o zapisy Dyrektywy 2014/24/UE).

7. Podana przez Oferenta cena jest ceną ryczałtową i  musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Prace, materiały i sprzęt nie uwzględnione w przedmiarze robót a konieczne do wykonania przedmiotu Zamówienia również muszą być uwzględnione w podanej przez Oferenta cenie ryczałtowej. Oferent składając ofertę oświadcza, że podana cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym zgodnym z obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami technicznymi, wykonaniem przez niego przedmiotu Zamówienia. Cena ofertowa musi zawierać również wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia tj. m.in zajęcie pasa drogowego itp.

8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty w innej walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty.

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.

11. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert

 

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
-Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
-Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
-Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 21-12-2020 r. godz. 15:00.
-Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy,  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych.

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

 

Zamawiający (beneficjent)

 

Nazwa

Fundacja „CLEVER”

Adres

miejsc. Wałbrzych , ul. Armii Krajowej 35 A, lok. -, kod 58-302, poczta Wałbrzych , kraj POLSKA      

Numer telefonu

74/ 842 58 26

NIP

886-000-39-18

Tytuł projektu

„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Fundacji  „CLEVER” przy ul. Armii Krajowej 35 B w Wałbrzychu w zakresie wykonania kotłowni gazowej wraz z adaptacją części strychu na pomieszczenie kotłowni oraz wykonaniem instalacji gazowej /dz.nr 162/4, obręb Stary Zdrój nr 19/

 

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy - Wzór

2. Przedmiary robót - kotłownia gazowa Clever

Folder dokumentów do pobrania (.zip): Projekt budowlanka

Folder dokumentów do pobrania (.zip): Projekt instalacje elektryczne

Folder dokumentów do pobrania (.zip): Projekt instalacje sanitarne

 

 


Wałbrzych, 10.09.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania z dnia 16.08.2018 r.:

Wymiana pokrycia dachowego budynku Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 

„TOP” Halina Bielecka, Jacek Szynalski; ul. 11 listopada 10; 58-302 Wałbrzych

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Z poważaniem
Ewa Piątek

 


Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Fundacji ”Szkoły Gminnej Menadżersko-Księgowej”
przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu", który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku dydaktycznego służącego realizacji zadań edukacyjnych w ramach szkoły podstawowej oraz gimnazjum menadżerskiego.

Realizacja projektu spowoduje zwiększenie efektywności energetycznej obiektu.

Całkowita wartość projektu: 532 356,38 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 421 765,15 zł.

 

 


Wymiana pokrycia dachowego budynku Fundacji "CLEVER" przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu

16.08.2018 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.03.2018 r.


Informacja z otwarcia ofert

z dnia 20.03.2018r.


Aktualizacja
z dnia 14.03.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

- Komunikat o zmianie terminu
- Zmiana ogłoszenia  - Ogłoszenie nr 500055251

 


Odpowiedzi dla Wykonawców
14.03.2018
 

Przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych budynku dydaktycznego Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu"
02.03.2018 r.


Postępowanie umorzone.

  

ZAWIADOMIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

01.03.2018 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT
W RAMACH PRZETARGU Z DNIA 13.02.2018 R.

28.02.2018 r.


Przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych budynku dydaktycznego Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Termomodernizacja budynku dydaktycznego Fundacji CLEVER
przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu”"

13.02.2018 r.


 

Nasi partnerzy: