ul. Armii Krajowej 35b
58-302 Wałbrzych
tel. (074) 842 58 26
fax. (074) 842 91 13
 
 
 
 
 
 
 
Wałbrzych, 16.08.2018 r.
 
 
W związku z projektem planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na roboty budowlane wg poniższej specyfikacji.
 
Nazwa postępowania:
Wymiana pokrycia dachowego budynku Fundacji CLEVER przy ul. Armii Krajowej 35B w Wałbrzychu
 
Tryb postępowania o udzielenie zamówień:
Upublicznione zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie dokumentacji programowej RPOWD, w szczególności na podstawie dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
 
Oferty na formularzu ofertowym prosimy składać do 31.08.2018 r., zgodnie z załączoną dokumentacją zapytania ofertowego, składająca się z:
Pełne zapytania ofertowe wraz ze specyfikacją przedmiotów zamówień
Przedmiar
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
 Formularz ofertowy w wersji PDF
Zasady dotyczące wadium
 
Link do dokumentacji zapytań ofertowych: pobierz
 
Z poważaniem

Ewa Piątek

Nasi partnerzy: